Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Voľné pracovné miesta

Okresný úrad Prešov

Námestie mieru 3, 081 92 Prešov

V Prešove 02. 05. 2019                                        Číslo spisu: OU-PO-OS3-2019/023747-001

                                               

           Okresný úrad Prešov vyhlasuje, podľa § 4 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov,

výberové konanie

na obsadenie miesta riaditeľa školského zariadenia:

 

Centrum pedagogicko - psychologického poradenstva a prevencie,

J. Curie 3760/2, 058 01 Poprad,

Centrum pedagogicko - psychologického poradenstva a prevencie,

Kukučínova 2, 091 01 Stropkov.

            Riaditeľ školského zariadenia musí byť bezúhonný, spôsobilý na právne úkony v plnom rozsahu a musí spĺňať:

 • kvalifikačné predpoklady na výkon odbornej činnosti podľa § 34 ods. 2 písm. a) zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“),
 • vykonanie prvej atestácie podľa § 34 ods. 2 písm. b)zákona,
 • najmenej päť rokov odbornej činnosti podľa § 3 ods. 5 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 

Požadované doklady:

 • prihláška do výberového konania,
 • štruktúrovaný profesijný životopis,
 • overené kópie dokladov o vzdelaní a o vykonaní prvej atestácie,
 • potvrdenie zamestnávateľa o dĺžke odbornej činnosti,
 • čestné prehlásenie o zdravotnej (telesnej a duševnej) spôsobilosti na výkon odbornej činnosti,
 • čestné prehlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu,
 • písomný súhlas s použitím osobných údajov pre potreby výberového konania,
 • písomne spracovaný návrh koncepcie rozvoja školského zariadenia.

 

Iné požiadavky:

- znalosť príslušnej legislatívy,

 • zákon č. 460/1992 Zb. Ústava Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov,
 • zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
 • zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov,
 • zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
 • zákon č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
 • zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
 • zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov,
 • rezortné právne predpisy nižšieho stupňa platné pre príslušný druh a typ školského zariadenia,

- komunikatívnosť,

- organizačné schopnosti,

- osobné a morálne predpoklady,

- spôsobilosť používať slovenský jazyk v úradnom styku,

- IKT zručnosti, samostatná práca s PC (OS Windows, Word, Excel, E-mail, Internet).

 

Platové podmienky: určené v zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

   Prihlášky a požadované doklady zašlite alebo osobne doručte do  16. 05. 2019

(rozhoduje pečiatka pošty s dátumom odoslania, resp. prezentačná pečiatka podateľne odboru školstva) na adresu:

Okresný úrad Prešov, odbor školstva, Tarasa Ševčenka 11, 080 01 Prešov.

Obálku označte textom: „Výberové konanie – názov školského zariadenia – Neotvárať!“.

            Prihlásených uchádzačov, ktorí splnia požadované predpoklady a doručia do stanoveného termínu požadované doklady, na výberové konanie pozve, termín a miesto výberového konania oznámi písomne odbor školstva Okresného úradu Prešov.

 

                                                                               Mgr. Emil Chlapeček, v. r.

                                                                                          prednosta


 

dnes je: 15.10.2019

meniny má: Terézia

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka