Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Školská spôsobilosť

Nebolo by správne, aby dieťa začalo navštevovať základnú školu, keď nie je na to pripravené.

Začať chodiť do školy môže byť pre dieťa nepríjemná skúsenosť. Môže sa cítiť odmietnuté,
pokiaľ si dochádzku  do školy neobľúbi .

Milí rodičia a učitelia , dajte každému dieťaťu tú  N A J L E P Š I U  Š A N C U, aby si obľúbilo školu. Bude to vtedy, keď bude na ňu dobre pripravené . Určité základné schopnosti si dieťa musí osvojiť, aby bolo schopné odniesť si čo  najviac poznatkov Oplatí sa ubezpečiť dieťa a seba, že je na školu primerane pripravené ešte predtým, ako ju začne  navštevovať. Všimnite si zoznam schopností, ktoré by malo dieťa ovládať, kým začne chodiť do školy.

Oplatí sa ubezpečiť dieťa a seba, že je na školu primerane pripravené ešte predtým, ako ju začne  navštevovať .
Všimnite si zoznam schopností, ktoré by malo dieťa ovládať, kým začne chodiť do školy.

ŠKOLSKÁ ZRELOSŤ, ŠKOLSKÁ PRIPRAVENOSŤ

Vstup do školy je pre dieťa novou vývinovou úlohou. Jeho život sa radikálne zmení od obdobia bezstarostných
hier k prvým vážnym povinnostiam. Preto je veľmi dôležité tento krok správne načasovať

a mať na zreteli, že predčasný vstup do školy môže nepriaznivo ovplyvniť celú školskú dochádzku dieťaťa.
Školská zrelosť je dosiahnutie takého stupňa vývoja, ktorý umožňuje dieťaťu úspešne si osvojovať školské

Vstup do školy je pre dieťa novou vývinovou úlohou. Jeho život sa radikálne zmení od obdobia bezstarostných
hier k prvým vážnym povinnostiam. Preto je veľmi dôležité tento krok správne načasovať a mať na zreteli,
že predčasný vstup do školy môže nepriaznivo ovplyvniť celú školskú dochádzku dieťaťa.

Školská pripravenosť zahrňuje :

  • Telesný, somatický  vývin, zdravotný stav
  • Úroveň vyspelosti poznávacích – kognitívnych funkcií
  • Úroveň práceschopnosti / pracovné predpoklady, návyky /Úroveň zrelosti osobnosti /emočná a sociálna zrelosť/

1. Telesný, somatický vývin, zdravotný stav :

• Nemusí byť v súlade so psychickou a sociálnou zrelosťou,posudzuje ju pediater.
• Dieťa má byť dostatočne telesne vyspelé (výška okolo 110-120 cm, váha asi 22 kg) a zdravé.
• Má primerane rozvinuté kosti a svalstvo.
• Má optimálny fyzický vek (u nás je to 6 rokov).

2. Úroveň vyspelosti poznávacích – kognitívnych funkcií, rozumová vyspelosť:

Motorika, grafomotorika  a vizuomotorika:

• Predstavuje primeraný rozvoj hrubej motoriky , jemnej motoriky a grafomotoriky :

Jej primeraný rozvoj sa prejavuje :

• V úspešnom vykonávaní pohybových aktivít a športových činností.
• V samostatnosti v oblasti obliekania, hygieny a stravovania.
• V zapájaní sa do bežných jednoduchých činností v oblasti domácich prác.
• Vo vyhranenosti laterality ruky.
• V primeranom úchope písacieho náčinia.
• V primeranej úrovni kresby - kresba už vernejšie odráža skutočnosť, dieťa je schopné obkresliť jednoduchú predlohu,
vie nakresliť postavu so všetkými základnými znakmi, vie kresliť tak, že línie sú pevné a neroztrasené,  vie vystrihnúť
jednoduchý tvar podľa predkreslenej čiary.

¬ Slovná zásoba, obsahová stránka reči je primeraná.
¬  Dieťa má čistú výslovnosť, vyjadruje sa spisovne.
¬ Pozná riekanky, pesničky, básničky, pesničky.
¬  Dokáže porozprávať obsah krátkej rozprávky.
¬  Používa vety a súvetia na opis zážitkov.
¬  Vysloví krátke slovo samostatne po hláskach.
¬  Používa správne pomenovania.

Sluchové vnímanie:

• Dokáže lokalizovať smer , odkiaľ zvuk prichádza.
•  Dokáže určiť , čo zvuk vydáva.
•  Dokáže správne vnímať rytmus a realizovať rytmickú reprodukciu.
•  Dokáže roztlieskať slovo na slabiky  a určiť ich počet .
•  Dokáže si  zapamätať slovnú inštrukciu a riadiť sa ňou podľa postupnosti.
•  Ľahko sa učí básničky, pesničky, zapamätá si časti rozprávkových textov naspamäť- sluchová pamäť.

Zrakové vnímanie:

¬ Dieťa dokáže rozlíšiť základné farby a ich odtiene.
¬ Dokáže určiť  tvar známeho predmetu podľa predlohy ,kde sa predmet prelína s inými predmetmi - figúra a pozadie.
¬ Dokáže  zrakom diferencovať, čo na druhom, zdanlivo rovnakom obrázku chýba, čo je na ňom iné.
¬ Dokáže na obrázku nájsť dva rovnaké tvary.
¬ Dokáže usporiadať obrázky z knižky podľa dejovej postupnosti rozprávky.

Vnímanie priestoru:

• Dieťa dokáže rozlíšiť a správe používať pojmy : hore-dolu .

• Dokáže rozlíšiť a správe používať pojmy :  vpravo - vľavo.
• Dokáže správne spájať slová s predložkami : na, do, v , pred, za, nad, pod, vedľa, medzi, hneď pred, hneď za....
• Dokáže správne používať pojmy : vysoko, nízko, ďaleko, blízko , prvý, posledný...
• Vie sa správne orientovať na vlastnom tele, v akčnom priestore a priestore celkovo .

¬ Dieťa sa správne orientuje v čase, dokáže pomenovať činnosti, ktoré robí ráno, doobedu , naobed, poobede, večer.
¬ Dokáže vnímať činnosti bežného dňa a víkendu .
¬ Dokáže rozlíšiť a správe vnímať ročné obdobia a pomenovať, čo je pre ktoré typické.
¬ Dokáže sa správne orientovať v tom, čo je, čo bolo, čo bude.
¬ Dokáže správne používať pojmy : dnes , včera, zajtra.

Základné matematické predstavy a operácie:

• Dieťa  dokáže porovnať, čo je malé – veľké, krátke- dlhé, málo- hodne, rovnako – viac- menej.
• Dokáže triediť prvky podľa druhu? Napr. jedlo, oblečenie, ovocie, zelenina..
• Dokáže triediť prvky podľa farby, veľkosti, tvaru .
• Dokáže triediť prvky podľa 2 a viacerých kategórii, napr. veľké červené kruhy, malé žlté gombíky.
• Dokáže správne určiť čo do skupiny prvkov nepatrí.
• Chápe množstvo do  6- 10 .
• Dokáže priradiť číslicu k danému počtu prvkov.
• Dokáže realizovať niektoré jednoduché matematické operácie.

¬ Konkrétne- pri zaobchádzaní s názorným materiálom / množstvom, poradím, následnosťou/
na základe skúseností zovšeobecňuje.
¬ Analytické- využíva v orientácii vo svete okolo, v kresbách a dejoch lepšie postihuje podrobnosti a rozdiely,
chápe vzťahy a súvislosti .

• Je stále viac mechanická ako logická.
• Už je trvalejšia a zámernejšia
• Dieťa  vie narábať s číslami do 10, má osvojené predmatematické predstavy.

¬ Ustaľuje sa, predlžuje sa dĺžka trvania koncentrácie pozornosti zhruba na 15-20 minút .
¬ Úroveň práceschopnosti / pracovné predpoklady, návyky / :
¬ Dieťa vie rozlíšiť hru od povinnosti .
¬ Úlohy sa snaží splniť a dokončiť, je vytrvalé v práci.
¬ Podriadi sa rytmu vyučovacích hodín.
¬ Má primerané psychomotorické tempo.

Úroveň zrelosti osobnosti /emočná a sociálna zrelosť/:

Sociálna vyspelosť:

• Teší sa do školy, má záujem o školské aktivity.
• Je schopné začleniť sa do kolektívu.
• Nie je agresívne, vie spolupracovať.
• Zvláda príkazy, zákazy, rešpektuje pravidlá.
• Správne sa orientuje v jednoduchých sociálnych situáciách.

Emocionálno - vôľová vyspelosť:

¬ Je emocionálne stabilné, odolné voči frustrácii, schopné prijať neúspech.
¬ Je schopné odložiť bezprostredné splnenie želaní.
¬ Vie vydržať bez mamy.
¬ Vie sa ovládať, vydrží 30 minút sedieť, dávať pozor, nerozprávať sa.
¬ Nerobí mu väčšie ťažkosti vystupovať pred druhými.
¬ Má pozitívny vzťah k povinnostiam.

Dôvody vyšetrenia školskej zrelosti :

K najčastejším dôvodom na predškolské psychologické a špeciálno – pedagogické vyšetrenia  patrí :

Podozrenie na poruchu pozornosti a hyperaktivita.

Sťažená adaptácia na cudzie prostredie a cudzích ľudí, výrazná citová pripútanosť, zväčša na matku,

nesamostatnosť, hravosť.

Hraničný dátum narodenia – jún , júl, august.

Mimoriadne nadané deti narodené v septembri , októbri a decembri ,
ktorým "zle vychádzajú roky" a hrozí im automatický odklad o 1 rok.

Rozumové schopnosti na dolnej hranici normy alebo mentálna retardácia ,
kde je potrebné rozhodnúť , či dieťa ostane v MŠ,pôjde do nultého ročníka ZŠ alebo do špeciálnej ZŠ.

Zdravotné a iné problémy, ako sú poruchy reči, slabozrakosť, nedoslýchavosť, nízky vzrast,
vrodené vývinové chyby,

nevyhranená lateralita / pravo – ľavorukosť, deti predčasne narodené alebo s nízkou pôrodnou hmotnosťou.

Snaha rodičov pomocou vyšetrenia objektívne zhodnotiť danosti dieťaťa, v čom vyniká ,
v čom je slabšie a pripraviť ho na vstup do školy.

Požiadavka niektorých , najmä súkromných, špeciálnych a jazykových ZŠ, aby dieťa takéto vyšetrenie absolvovalo.

Na základe teoretických poznatkov, ktoré sme uviedli Vám , milí rodičia a pedagógovia, ponúkame možnosti otestovať
si úroveň školskej pripravenosti dieťaťa v nasledovnom dotazníku:

Pokiaľ ste zistili, že školská pripravenosť  dieťaťa zaostáva čo len v jezložke, odporúčame
Vám navštíviť príslušného odborníka nášho pracoviska – Centra  pedagogicko – psychologického poradenstva
a prevencie, na ul. Joliota Curie 3760/2 v Poprade.

Telefonický kontakt a mená odborných zamestnancov sú uvedené na našej webovej stránke .

Zároveň Vás chceme upozorniť na platnú legislatívu,  ktorá určuje , že vyšetrenie školskej zrelosti môže
vykonávať  i b a Centrum pedagogicko – psychologického poradenstva a prevencie. Vyšetrenia realizované
v  špeciálno – pedagogických poradniach nie sú základnými školami    a k c e p t o v a n é .

Mgr. Barbora Fedorová


 

dnes je: 15.10.2019

meniny má: Terézia

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka