28 Jul, 2016

CPPPaP Poprad

CPPPaP Poprad je školským zariadením s okresnou pôsobnosťou, ktorej zriaďovateľom je Obvodný úrad v Prešove. 
Sme právnym subjektom. Vykonávame bezplatné služby vo verejnom záujme v oblasti poradenstva vo vzdelávacom procese, 
profesijnom a osobnostnom vývine detí a mládeže od 2 rokov až do ukončenia strednej školy.
Súčasťou CPPPaP Poprad je Úsek prevencie, ktorý vykonáva prednáškovú a poradenskú činnosť v oblasti primárnej a sekundárnej protidrogovej prevencie a činnosť v oblasti rozvoja osobnosti detí.  

V CPPPaP Poprad pracujú odborní zamestnanci týchto profesií: 

• psychológovia
• špeciálni pedagógovia
• pedagóg - metodik pre voľbu povolania
• sociálni zamestnanci

V prípade potreby sa môžete obrátiť na našich zamestnancov. Zoznam našich aktuálnych pracovníkov nájdete tu.
Naša činnosť je organizovaná v systéme školských o b v o d o v - "rajónov", t.j. každá škola a školské zariadenie majú "prideleného svojho" psychológa 
a špeciálneho pedagóga, ktorí zabezpečujú servis pre základnú školu a zodpovedajúce  materské školy.

Pozrite si rozdelenie psychológov a špeciálnych pedagógov podľa rajonizácie.

 

 

Chcem dať vyšetriť žiaka

V prípade zistených ťažkostí v učení alebo správaní žiaka môžete požiadať CPPPaP Poprad o vyšetrenie. Pre objektívne posúdenie stavu dieťaťa je nevyhnutné, aby učiteľ sám, prípadne v spolupráci s rodičmi žiaka, vyplnil prihlášku na vyšetrenie.
V prihláške podrobne popíšte ťažkosti dieťaťa aj s vašim návrhom na riešenie problémov.
Pre urýchlenie realizácie vyšetrenia a celovej našej intervencie je vhodné kontaktovať konkrétneho psychológa, resp. špeciálneho pedagóga, ktorý má vašu školu na starosti. Ak neviete, ktorý odborník má vašu školu v starostlivosti, otvorte si stránku rajonizácia.

 

Tlačivá pre kariérové poradenstvo nájdete v sekcii "voľba povolania"